Uthusprosjektet

Etterhvert som byjordbruket i Bergstaden opphørte utover 1900-tallet mistet mange av uthusene sin opprinnelige funksjon. Resultatet var et stadig økende forfall.

  •  (Foto/Photo)

En evalueringsrapport utarbeidet av ICOMOS for Riksantikvaren i 1993 banet vei for det prosjektet som er blitt kjent som "Uthusprosjektet". På forsommeren 1996 ble det igangsatt restaureringsarbeid på de første uthusene, prosjektet har pågått kontinuerlig siden.


Prosjektet har som målsetting å sette istand ca 400 uthus i verdenskulturminnet Røros til et nivå hvor det i ettertid skal holde med vanlig vedlikehold. Prosjektet eies av Røros kommune, og ledes av byantikvaren på Røros. Riksantikvaren er representert i referansegruppen til prosjektet.

En har lagt stor vekt på å utvikle restaureringskompetansen blant håndverkerne som deltar i prosjektet. All istandsetting foregår etter antikvariske prinsipper. Minst mulig av historisk kildemateriale skal fjernes, og det skal ikke tilføres noe nytt. Bygningene det arbeides med og reparasjonene som utføres dokumenteres grundig.